กองกำลังพิทักษ์พรมแดน ออสเตรเลีย

กองกำลังพิทักษ์พรมแดน ออสเตรเลีย

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพรมแดนและการเพิ่มอำนาจอธิปไตย

ผู้บังคับการวิลเลียม รีส์/ฝ่ายยุทธศาสตร์การปฏิบัติการ กองการบริหารจัดการชายแดน กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย

ออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเกาะมีสภาพแวดล้อมชายแดนที่กว้างใหญ่และท้าทายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พรมแดนของออสเตรเลียประกอบไปด้วยแนวชายฝั่งที่มีความยาว 36,000 กิโลเมตร ท่าอากาศยานนานาชาติหลัก ๆ เก้าแห่ง ท่าเรือนานาชาติกว่า 60 แห่ง และเขตเศรษฐกิจจำเพาะนอกชายฝั่งที่มีขนาดพื้นที่มหาสมุทร 10 ล้านตารางกิโลเมตร การพิทักษ์พรมแดนของออสเตรเลียคือภารกิจที่ยากลำบาก ความหลากหลาย ความซับซ้อนและความรุนแรงของภัยคุกคามต่อพรมแดนได้มีการพัฒนาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และรวมถึงการลักลอบขนคนเข้าเมือง ยาเสพติดผิดกฎหมาย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการทำงานอย่างจริงจังและเป็นระบบ การปลอมแปลงวีซ่าและการเข้าเมืองโดยฉ้อฉล การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานต่างชาติ การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย นักรบต่างชาติ ตลอดจนกิจกรรมทางการค้าและนักเดินทางข้ามพรมแดนออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

วิธีการในการปกป้องชายแดนของออสเตรเลียเปลี่ยนไปใน พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้ผนวกรวมกระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดนที่มีอยู่แต่เดิม และหน่วยงานที่เมื่อก่อนเรียกว่าหน่วยงานศุลกากรและการพิทักษ์พรมแดนแห่งออสเตรเลีย เข้าเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้ชื่อ กระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการปฏิบัติการของกระทรวงใหม่นี้ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในฐานะผู้นำหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายชายแดนของออสเตรเลีย กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียรับผิดชอบการปฏิบัติการชายแดนและการปฏิบัติการในแนวหน้าทั้งหมดทั่วทั้งท่าอากาศยานและท่าเรือ ตลอดจนพื้นที่ทางบกและทางทะเล

การผนวกสองหน่วยงานดังกล่าวเข้าด้วยกันคือการผนึกกำลังระหว่างสององค์กรที่มีมายาวนานและทำงานประสานสอดคล้องกัน และมีประวัติความเป็นมาที่น่าภูมิใจในด้านการสนับสนุนและการปกป้องพรมแดนของออสเตรเลีย ตามที่ผู้บังคับการวิลเลียม รีส์ ผู้บังคับการฝ่ายยุทธศาสตร์การปฏิบัติการของกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียระบุ

“การสร้างกระทรวงใหม่และการจัดตั้งกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียทำให้มีโอกาสที่จะจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ตามแนวชายแดนออสเตรเลียได้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงปริมาณการค้าและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก และเครือข่ายอาชญากรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนมากขึ้น” ผู้บังคับการรีส์กล่าว

การจัดตั้งกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียก่อให้เกิดประโยช์และประสิทธิผลมากมาย แต่โครงสร้างในการรักษาความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียก็ยังคงพัฒนาต่อไป ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศการปฏิรูปโครงสร้างในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศที่สำคัญที่สุดในรอบ 40 ปี นั่นก็คือการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่รับผิดชอบใหม่ของกระทรวงมหาดไทยจะคล้ายคลึงกับกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะเป็นหน่วยงานกลางในการวางแผนกลยุทธ์ การประสานงานและการสนับสนุนอื่น ๆ ต่อ “สหพันธ์” ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ทำงานโดยอิสระ หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่ กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย คณะกรรมาธิการข่าวกรองด้านอาชญากรรมออสเตรเลีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย องค์การข่าวกรองด้านความมั่นคงออสเตรเลีย และศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมออสเตรเลีย

“การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยมีเหตุผลเบื้องหลังที่ชัดเจน” ผู้บังคับการรีส์กล่าว “สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากกว่าเมื่อสิบปีก่อนมาก การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างในการรักษาความมั่นคงของเรานั้นเหมาะสมกับความท้าทายที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต”

“แม้ว่านี่จะเป็นโครงสร้างใหม่สำหรับออสเตรเลีย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นั้นจะไม่สอดคล้องราบรื่น จริง ๆ แล้วมันคือความก้าวหน้า เราไม่สามารถที่จะอยู่เฉย ๆ และพอใจกับความสำเร็จของเรา เราต้องพัฒนาต่อไป” ผู้บังคับการรีส์กล่าว

ภารกิจหลัก

ภารกิจของกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียคือ การปกป้องพรมแดนของออสเตรเลีย การบริหารจัดการการเคลื่อนไหวของผู้คนและสินค้าตลอดทั่วพรมแดนยังคงเป็นงานหลักตามบทบาทหน้าที่ของเราในฐานะหน่วยงานศุลกากรของออสเตรเลีย กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียมีงานสำคัญที่ส่งเสริมกัน ได้แก่ การสนับสนุนและการบังคับใช้กฎหมาย กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียช่วยส่งเสริมและพัฒนาความความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียและความเชื่อมแน่นทางสังคมโดยการสนับสนุนการค้า การท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นฐานโดยการกำหนดกระบวนการที่ก้าวก่ายน้อยลง มีความรวดเร็วและราบรื่นมากขึ้นสำหรับกลุ่มนักเดินทางและผู้ค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ถูกกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนี้ กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียได้สนับสนุนการรักษาความมั่นคงแห่งชาติด้วยการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินกิจกรรมที่ทำให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อตรวจจับและสกัดกั้นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมเพื่อปกป้องชุมชนออสเตรเลีย

“การสนับสนุนและการบังคับใช้กฎหมายเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส่งเสริมกัน มีเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้” ผู้บังคับการรีส์กล่าว “ถ้าเรามุ่งเน้นที่การสนับสนุนเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย พรมแดนของเราก็จะมีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเอาแต่มุ่งเน้นที่กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ทำหน้าที่ในการสนับสนุน การเคลื่อนย้ายของผู้คนและสินค้าโภคภัณฑ์ข้ามพรมแดนก็จะหยุดชะงักลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเศรษฐกิจและชุมชนของเรา การสนับสนุนและการบังคับใช้ฎหมายเป็นงานที่ต้องทำควบคู่กันไป”

“หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของเราทำให้เรารู้ว่ามีใครและอะไรบ้างที่ผ่านเข้าออกออสเตรเลีย เรารู้ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสินค้าและผู้คนที่เดินทางข้ามพรมแดน และเราสามารถบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย พรมแดนที่แข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของโลกที่เปิดกว้าง ความเชื่อมแน่นทางสังคมและความไว้วางใจมากขึ้น” ผู้บังคับการรีส์กล่าว

การทำงานข้ามพรมแดน

พรมแดนออสเตรเลียเป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์แห่งชาติ และเป็นรากฐานของความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่พรมแดนออสเตรเลียไม่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่แบ่งแยกประเทศออกจากกันอีกต่อไป แต่กลับเป็นความต่อเนื่องที่ซับซ้อนที่ช่วยสร้างและควบคุมการไหลเวียนของผู้คนและการเคลื่อนที่ของสินค้าไปตามห่วงโซ่อุปทานอย่างไม่หยุดนิ่ง ความต่อเนื่องนี้ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง รวมถึงพื้นที่ในต่างประเทศ ทางทะเล ขอบเขตทางกายภาพและภายในประเทศ การพิจารณาว่าพรมแดนเป็นความต่อเนื่องทำให้สามารถใช้วิธีการแบบบูรณาการที่เป็นลำดับขั้นในการบริหารจัดการชายแดนในเชิงลึก ซึ่งเป็นการทำงานในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของพรมแดนตลอดจนพื้นที่ชายแดน เพื่อจัดการกับภัยคุกคามและใช้ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ

กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียใช้รูปแบบการทำงานที่มุ่งเน้นข่าวกรอง และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและหุ้นส่วนระหว่างประเทศตลอดทั่วพรมแดนที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้มีการควบคุมชายแดนที่มีประสิทธิภาพโดยการพิจารณาว่าใครและอะไรบ้างที่มีสิทธิเข้าออก และภายใต้เงื่อนไขอะไร

“ความสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียกับพันธมิตร และหุ้นส่วนภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากว่าเราจะไม่สามารถทำงานของเราได้หากไม่มีทุกฝ่ายเหล่านี้ เราจะยังคงทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับหุ้นส่วนระหว่างประเทศของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งประชาคมการปกป้องชายแดนทั่วโลกที่มีความยืดหยุ่นต่อความพยายามและความยากลำบากในวันข้างหน้า” ผู้บังคับการรีส์กล่าว

ขนาด บทบาทและหน้าที่

กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียเป็นกองกำลังปฏิบัติการที่มีบุคลากร 5,500 คน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้จะมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ทำงานสอดคล้องกัน มีความเป็นมืออาชีพและมีระเบียบวินัย และรับผิดชอบในเรื่องการปกป้องชายแดนตลอดทั่วทั้งอากาศยาน ท่าเรือ พื้นที่ห่างไกล ศูนย์ไปรษณีย์และสินค้าของออสเตรเลีย รวมถึงอาณาเขตทางทะเลของออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่จะประจำการอยู่ทั่วออสเตรเลียและในพื้นที่ต่าง ๆ 52 แห่งในต่างประเทศ

กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียมีบทบาทสำคัญในการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดผิดกฎหมายที่เป็นอันตรายและสิ่งของต้องห้ามถูกนำเข้าไปยังออสเตรเลีย โดยใช้อำนาจและขีดความสามารถที่หลากหลาย อำนาจและขีดความสามารถเหล่านี้ประกอบด้วยการตรวจการณ์ทางอากาศและทางทะเล เทคโนโลยีการตรวจจับที่มีความซับซ้อนสูง เช่น อุปกรณ์เอกซ์เรย์ การตรวจจับสารและร่องรอย เครื่องตรวจค้นภายในร่างกาย สุนัขตรวจค้นและอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียใช้อำนาจภายใต้กฎหมายอำนาจทางน่านน้ำ พ.ศ. 2556 กฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2444 กฎหมายการย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2501 และกฎหมายกองกำลังพรมแดน พ.ศ. 2558

งานของกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียนั้นมีมากมายมหาศาล ในช่วง พ.ศ. 2559-2560 โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียได้ตรวจค้นผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศ 744,855 คน ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศทางเรือ 55,621 คน เรือ 705 ลำ และสินค้านำเข้าและส่งออก 99,090 รายการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้ทำการตรวจการณ์ในพื้นที่ 3 ล้านตารางไมล์ทะเล มีการจัดส่งชุดสุนัขตรวจค้นออกปฏิบัติหน้าที่ 43 ชุด เจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจำนวน 260 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 6.6 พันล้านบาท) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดยาเสพติดนำเข้าจำนวน 845 รายการ มีการตรวจสอบตู้สินค้าขนาด 20 ฟุตกว่า 1,600 ตู้ สินค้าที่ขนส่งทางอากาศ 38,629 รายการ และสิ่งของที่จัดส่งทางไปรษณีย์ 1.1 ล้านรายการ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมดูแลบุคคล 157 คนที่ถูกนำมาตรวจสอบการเข้าเมือง 134 คนที่ถูกปล่อยตัวหรือโยกย้ายจากสถานที่ควบคุมตัว และ 147 คนที่ถูกส่งกลับคืนจากชุมชนที่ต้องให้ความช่วยหรือตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียที่อยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย 305 ราย และแรงงานผิดกฎหมาย 44 ราย ตลอดจนออกวีซ่าทั้งแบบถาวรและชั่วคราว 151,726 รายการเป็นประจำทุกสัปดาห์

“ถ้าให้ผมพูดถึงลักษณะสภาพแวดล้อมชายแดนโดยใช้คำเพียงหนึ่งคำ ก็น่าจะเป็นคำว่า ‘ปริมาณ’ นั่นก็คือปริมาณผู้คนและสินค้าที่เคลื่อนที่ข้ามพรมแดนของเรายังคงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ” ผู้บังคับการรีส์กล่าว

กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับพรมแดนโดยอาศัยข่าวกรอง นวัตกรรมและเทคโนโลยี หน่วยงานนี้กำลังเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบ นโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของตนเองให้มีความทันสมัยขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาในสภาพแวดล้อมชายแดนที่กำลังเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อน เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทำให้มีเครื่องมือใหม่ ๆ ที่หลากหลายในการรักษาความมั่นคงชายแดน และทำให้มีกระบวนการปฏิบัติที่รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนักเดินทางและผู้ค้าที่ถูกกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ท่าอากาศยานนานาชาติทั่วออสเตรเลียได้เริ่มใช้ประตูสำหรับผู้โดยสารขาออกที่เรียกว่า “ดีพาร์ตเชอร์ สมาร์ตเกตส์” ซึ่งเป็นระบบควบคุมชายแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถดำเนินขั้นตอนในการออกจากประเทศด้วยตนเอง ใน พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารกว่า 14.6 ล้านคนที่ใช้สมาร์ตเกตส์ในการเดินทางออกจากประเทศ หรือ 40,000 คนต่อวันโดยเฉลี่ย

นอกจากนี้ ได้มีการเริ่มใช้ระบบไบโอเมตริก (ระบบข้อมูลชีวมิติ) ที่ทันสมัยเพื่อดำรงความถูกต้องของวีซ่าและระบบการย้ายถิ่นฐานของเราอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงมาตรการในการใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินขั้นตอนการปฏิบัติที่ชายแดน กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียกำลังลงทุนในด้านเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้นและเพิ่มองค์ประกอบในการตรวจจับ

ในด้านการค้า กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียกำลังดำเนินมาตรการในการจัดการกับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการจัดการกับภัยคุกคามโดยอาศัยโครงการและระบบต่าง ๆ เช่น ระบบผู้ค้าที่เชื่อถือได้ของออสเตรเลีย ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับระบบผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตให้มีการดำเนินงานในที่อื่น ๆ ในภูมิภาค ระบบผู้ค้าที่เชื่อถือได้ของออสเตรเลียนี้เปิดตัวใน พ.ศ. 2559 เป็นระบบที่ทำให้การค้ามีความคล่องตัวสำหรับผู้ค้าที่ได้รับการรับรองและเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน ออสเตรเลียมี “ผู้ค้าที่เชื่อถือได้” ทั้งหมด 74 รายที่ได้รับการรับรองโดยสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบนี้ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

“ออสเตรเลียกำลังดำเนินการตามแนวคิดในเรื่องพรมแดนที่ไร้รอยต่อ ซึ่งผู้ย้ายถิ่นฐาน นักเดินทางและผู้ค้าที่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพยายามและไม่มีการแทรกแซงหรือความล่าช้าที่ไม่จำเป็น พรมแดนที่เราสามารถตรวจจับการกระทำผิดและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างทันทีทันใด และมุ่งความสนใจและความพยายามของเราในการสกัดกั้นไปที่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก” ผู้บังคับการรีส์กล่าว

ความสำเร็จของกองกำลังพิทักษ์ชายแดน

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียพร้อมด้วยความร่วมมือจากหุ้นส่วนภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้ตรวจจับยาเสพติดผิดกฎหมายและสารตั้งต้นหลัก ๆ กว่า 12 ตัน บุหรี่ 270 ล้านมวน ยาสูบผิดกฎหมายกว่า 220 ตัน และอาวุธปืนกว่า 3,460 กระบอก ตลอดจนชิ้นส่วนอาวุธปืนและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ชายแดน ในช่วงเวลาเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียได้ดำเนินการตามกระบวนการกับลูกเรือและผู้ที่เดินทางทางอากาศและทางทะเลกว่า 84 ล้านคน รับและตรวจประเมินความเสี่ยงสินค้าที่จัดส่งทางอากาศ 77 ล้านรายการ สินค้าที่จัดส่งทางทะเล 6 ล้านรายการ และตรวจสอบพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศกว่า 115 ล้านรายการ

“กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายชายแดนขึ้นมาใหม่ โดยนำสองวัฒนธรรมมาผนวกรวมกันเป็นอง์กรเดียวและทำงานกันกันต่อไป เรากำลังพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถและศักยภาพภายใน ตลอดจนการเตรียมการเพื่อย้ายไปอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แม้ว่างานที่สำคัญดังกล่าวจะกำลังดำเนินไป แต่เจ้าหน้าที่ของเราก็สามารถบรรลุภารกิจสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ชายแดนได้อย่างเป็นผลสำเร็จ นี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราควรจะภาคภูมิใจอย่างมาก” ผู้บังคับการรีส์กล่าว

“ในการเตรียมการเพื่อย้ายไปอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียจะยังคงเสริมสร้างขีดความสามารถของเราเพื่อให้ตอบสนองภารกิจได้ดียิ่งขึ้น นั่นก็คือการปกป้องพรมแดนออสเตรเลีย และการบริหารจัดการการเคลื่อนที่ของผู้คนและสินค้าข้ามพรมแดน”

“การอุทิศตนของเราเพื่อภารกิจนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียจะยังคงมีหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานพิทักษ์พรมแดนของออสเตรเลียที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้น” ผู้บังคับการรีส์กล่าว


กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย การปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์โดยเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2560

การตรวจค้น

 • ผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศ 744,855 คน
 • ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศทางทะเล 55,621 คน
 • เรือที่เดินทางเข้าออกประเทศ 705 ลำ
 • สินค้านำเข้าและส่งออก 99,090 รายการ

การจัดส่งชุดปฏิบัติงาน

ชุดสุนัขตรวจค้น 43 ชุดออกปฏิบัติหน้าที่ทั่วออสเตรเลีย

การตรวจค้นและการยึด

ยาเสพติดนำเข้า 845 รายการ

การควบคุมดูแล

 • 157 คนที่ถูกนำมาตรวจสอบการเข้าเมืองบนฝั่ง
 • 134 คนที่ถูกโยกย้ายจากสถานที่ควบคุมตัว
 • 147 คนที่ถูกส่งกลับคืนจากชุมชนที่ต้องให้ความช่วยหรือตรวจสอบ

การตรวจการณ์

 • พื้นที่ 3 ล้านตารางไมล์ทะเล

การจัดเก็บรายได้

 • จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้ 260 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 6.6 พันล้านบาท)

การตรวจสอบ

 • ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุตกว่า 1,600 ตู้
 • สินค้าที่ขนส่งทางอากาศ 38,629 รายการ
 • พัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ 1.1 ล้านรายการ

การตรวจพบ

 • บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียที่อยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย 305 ราย
 • แรงงานผิดกฎหมาย 44 ราย

ข้อมูลจาก: กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย

หุ้น