การสร้างขีดความ สามารถ

การสร้างขีดความ สามารถ

กองทัพเรือน‘วซ’แลนด์ส่งเสร‘มก“รเข้าร่วมก“รฝึกแบบพหุภ“ค’และก“รประชุมด้านคว“มมั่นคง เพื่อสนับสุนคว“มมั่นคงในภูม‘ภ“ค

น.อ. เชน อ“ร์นเดลล์/กองทัพเรือน‘วซ’แลนด์

คนเด‘นเรือม“กม“ยอ“จจะพูดได้ว่าน‘วซ’แลนด์เป็นประเทศสุดท้ายท’่เจร‘ญแล้วในเขตซ’กโลกใต้ก่อนท’่จะเข้าสู่แอนต“ร์กต‘ก“ น‘วซ’แลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในมุมตะวันตกเฉ’ยงใต้ท“งตอนล่างของมห“สมุทรแปซ‘ฟ‘ก เป็นประเทศแห่งคว“มหล“กหล“ยท“งวัฒนธรรมและม’ประช“ชนท’่น่าภ“คภูม‘ใจ 4.7 ล้านคนกระจ“ยอยู่ทั่วประเทศท’่ม’พื้นท’่ 268,107 ต“ร“งก‘โลเมตร

นอกจ“กน’้ น‘วซ’แลนด์ยังม’เขตเศรษฐก‘จจ”เพ“ะ 4 ล้านต“ร“งก‘โลเมตร ซึ่งใหญ่ท’่สุดเป็นอันดับส’่ของโลก และม’ปล“ ตลอดจนแหล่งทรัพย“กรใต้ทะเลท’่อุดมสมบูรณ์ นโยบ“ยเสร’น‘ยมของรัฐบ“ลแต่ละชุดท’่เข้ารับช่วงบร‘ห“รประเทศในช่วงส“มทศวรรษท’่ผ่านม“ได้สนับสนุนก“รเต‘บโตของประเทศและคว“มเจร‘ญท“งเศรษฐก‘จ เมื่อบวกกับก“รพัฒน“และนโยบ“ยต่างประเทศท’่เป็นอ‘สระท’่ม’คว“มสมบูรณ์เต็มท’่ในช่วงเวล“เด’ยวกัน สถ“นภ“พของน‘วซ’แลนด์ในฐ“นะเส’ยงท’่เป็นเหตุเป็นผลในก‘จก“รโลกก็เต‘บโตขึ้น

ชุดตรวจค้นทางเรือจากเรือเอชเอ็มเอ็นซีเอส เวลลิงตัน ทำงานร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์ในแปซิฟิกใต้
กองทัพเรือนิวซีแลนด์

แม้น‘วซ’แลนด์จะตั้งอยู่อย่างค่อนข้างโดดเด’่ยวในท“งภูม‘ศ“สตร์ แต่ก็ส“ม“รถท”ง“นร่วมกับพันธม‘ตรต่าง ๆ ม“กม“ยเพื่อแก้ไขคว“มท้าท“ยด้านคว“มมั่นคงท’่เพ‘่มขึ้
นเรื่อย ๆ กองทัพเรือน‘วซ’แลนด์ได้เด‘นท“งไปปฏ‘บัต‘หน้าท’่ทั่วภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ท’่ม’คว“มค‘ดท’่คล้ายกันในเรื่องก“รรักษ“คว“มมั่นคงในระดับภูม‘ภ“คและระดับโลก

 

พื้นท’่ท้าท“ยภ“ยใต้คว“มรับผ‘ดชอบ 

พล.ร.ต. จอห์น ม“ร์ต‘น ผู้บัญช“ก“รทห“รเรือได้กล่าวปร“ศรัยในท’่ประชุมคว“มมั่นคงท“งทะเลเมื่อเดือนพฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2559 ท’่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศน‘วซ’แลนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก“รเฉล‘มฉลองเนื่องในวันครบรอบ 75 ป’แห่งก“รสถ“ปน“กองทัพเรือ พล.ร.ต. ม“ร์ต‘นได้อธ‘บ“ยว่า น‘วซ’’่เป็นเก“ะขน“ดเล็กท’่ม’กองทัพเรือขน“ดเล็ก แต่เป็นประเทศขน“ดใหญ่ต‘ดมห“สมุทรท’่ม’หน้าท’่รับผ‘ดชอบท“งทะเลท’่ส”’่ปฏ‘บัต‘ก“รของกองทัพเรือน‘วซ’แลนด์ทอดย“วตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรไปจนเกือบจะถึงขั้วโลกใต้เท่าท’่เรือจะแล่นไปได้ก่อนท’่จะสุดเขตทว’ป กองทัพเรือน‘วซ’แลนด์ได้สนับสนุนเรือ อ“ก“ศย“นและก”ลังพลให้กับพันธม‘ตรและกองก”ลังท“งทะเลน“น“ช“ต‘ในอ่าวอ“หรับ จัดส่งเรือและข’ดคว“มส“ม“รถต่าง ๆ
เช่น ชุดบัญช“ก“รและชุดท”ล“ยวัตถุระเบ‘ดออกไปปฏ‘บัต‘ภ“รก‘จด้วยตนเอง ให้คว“มร่วมมือและแนวท“งปฏ‘บัต‘ในเรื่องคว“มเช’่ยวช“ญต่าง ๆ ของกองทัพเรือแก่บุคล“กรด้านก“รขนส่งเพื่อจะส“ม“รถเข้าร่วมก“รฝึกและก“รปฏ‘บัต‘ก“รทั่วโลก และภ“ยในเขตเศรษฐก‘จจ”เพ“ะของตนนั้น กองทัพเรือน‘วซ’แลนด์ปฏ‘บัต‘ภ“รก‘จหล“กหล“ยประเภทท’่ครอบคลุมก“รปฏ‘บัต‘ก“รทุกระดับท’่กองทัพเรือใด ๆ ในยุคใหม่ได้รับก“รค“ดหวังว่าจะท”ได้ น’่ไม่ใช่คว“มส”เร็จเพ’ยงเล็กน้อยส”หรับกองทัพเรือท’่ม’เรือเพ’ยง 11 ล” และม’น“ยทห“ร กะล“ส’เรือและเจ้าหน้าท’่พลเรือนม“กกว่า 2,000 คนเล็กน้อยท’่อยู่ห่างจ“กประเทศเพื่อนบ้านและพันธม‘ตรท’่ใกล้ท’่สุดคือออสเตรเล’ยเป็นระยะท“ง 1,000 ไมล์ทะเล

ในฐ“นะกองทัพเรือขน“ดเล็กท’่ต้องรับผ‘ดชอบพื้นท’่มห“สมุทรขน“ดใหญ่ กองทัพเรือน‘วซ’แลนด์ม’บทบ“ทส”คัญภ“ยใต้กองทัพน‘วซ’แลนด์ในก“รส่งเสร‘มองค์ประกอบต่าง ๆ ของก”ลังอ”น“จแห่งช“ต‘ (ก“รทูต ข้อมูล ก“รทห“รและเศรษฐก‘จ) กองทัพท’่น่าเชื่อถือเป็นส‘่งจ”เป็นต่อก“รปกป้องก“รอ้างส‘ทธ‘อธ‘ปไตยของประเทศและท”ให้พันธม‘ตรด้านคว“มมั่นคงเชื่อมั่นว่าน‘วซ’แลนด์ส“ม“รถพึ่งพ“ได้ในย“มว‘กฤต ข’ดคว“มส“ม“รถอันเป็นเล‘ศของกองทัพช่วยให้รัฐบ“ลม’คว“มยืดหยุ่นม“กขึ้นเมื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉ‘นและภัยคุกค“มด้านคว“มมั่นคงในประเทศ เช่น เหตุก“รณ์แผ่นด‘นไหวขน“ด 7.8 ท’่ เมืองไคคูร“ น‘วซ’แลนด์ เมื่อวันท’่ 14 พฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2559

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

เนื่องจ“กกองทัพเรือม’ขน“ดเล็ก ผู้น‘ยมคว“มเป็นจร‘งอ“จโต้แย้งได้ว่าน‘วซ’แลนด์ก”ลังม’คว“มเส’่ยงม“กขึ้นเรื่อย ๆ ในด้านคว“มส“ม“รถในก“รป้องกันตนเองในซ’กโลกใต้ และก“รปกป้องผลประโยชน์ด้านคว“มมั่นคงของช“ต‘ในพื้นท’่ต่าง ๆ ทั่วโลก แนวโน้มโลกในเรื่องก“รเปล’่ยนแปลงท“งประช“กรศ“สตร์ ก“รเต‘บโตของประช“กรและก“รย้ายถ‘่นฐ“น อุดมก“รณ์ท’่เพ‘่มม“กขึ้น ก“รข“ดแคลนทรัพย“กรและก“รเปล’่ยนแปลงของสภ“พภูม‘อ“ก“ศก”ลังเร‘่มส่งผลต่อภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก แน่นอนว่าไม่ช้าก็เร็วแนวโน้มเหล่าน’้จะส่งผลโดยตรงต่อคว“มส“ม“รถของน‘วซ’แลนด์ในก“รรักษ“คว“มมั่นคงในเขตเศรษฐก‘จจ”เพ“ะของตน ในฐ“นะประเทศต‘ดทะเลท’่ต้องพึ่งพ“ก“รค้าท“งทะเลเกือบทั้งหมด ก“รท’่กองทัพน‘วซ’แลนด์และกองทัพเรือน‘วซ’แลนด์เข้าไปม’ส่วนร่วมกับพันธม‘ตรและหุ้นส่วนในด้านก“รรักษ“คว“มมั่นคงท“งทะเลและก“รปกป้องระบบรักษ“คว“มมั่นคงระหว่างประเทศท’่กว้างขึ้น จะเป็นส‘่งส”คัญย‘่งต่อก“รรักษ“คว“มมั่นคงของประเทศ

ในแง่ของภูม‘ศ“สตร์ก“รเมือง ส‘่งส”คัญต่อคว“มส”เร็จของน‘วซ’แลนด์คือคว“มส“ม“รถในก“รบร‘ห“รจัดก“รคว“มสัมพันธ์ท“งเศรษฐก‘จและคว“มมั่นคง ซึ่งบรรลุผลได้ด้วยก“รเสร‘มสร้างคว“มสัมพันธ์ระหว่างประเทศท’่แข็งแกร่งท’่ม’คว“มโปร่งใสและม’คว“มไว้ว“งใจซึ่งกันและกัน นอกเหนือจ“กคว“มสัมพันธ์ด้านคว“มมั่นคงท“งกล“โหมอย่างใกล้ช‘ดกับออสเตรเล’ย น‘วซ’แลนด์ได้ม’นโยบ“ยท’่จะเข้าร่วมในสถ“บันแบบพหุภ“ค’ท’่เสร‘มสร้างบรรทัดฐ“นส“กลและส่งเสร‘มก“รเจรจ“ระหว่างประเทศ น‘วซ’แลนด์ปฏ‘บัต‘ต“มแนวท“งก“รทูตกล“โหมโดยใช้ทรัพย“กรและข’ดคว“มส“ม“รถของตนในย“มสงบและในช่วงท’่ม’คว“มขัดแย้งเพื่อสนับสนุนนโยบ“ยต่างประเทศท’่ส”คัญของรัฐบ“ล และม’ส่วนร่วมในก“รรักษ“สันต‘ภ“พและคว“มมั่นคงระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ก“รปฏ‘สัมพันธ์ท“งกล“โหมระหว่างประเทศ 

ส”หรับประเทศเล็ก ๆ ท’่ม’กองทัพค่อนข้างเล็ก กระทรวงกล“โหมบวกกับกลยุทธ์ก“รปฏ‘สัมพันธ์ท“งกล“โหมระหว่างประเทศช่วยให้เจ้าหน้าท’่รัฐบ“ลน‘วซ’แลนด์มุ่งเน้นท’่ก“รปฏ‘สัมพันธ์ท“งกล“โหมระหว่างประเทศในก“รสร้างสภ“พแวดล้อมเช‘งกลยุทธ์ กลยุทธ์ก“รปฏ‘สัมพันธ์ท“งกล“โหมระหว่างประเทศยังช่วยให้เจ้าหน้าท’่กล“โหมบรรลุผลประโยชน์ของน‘วซ’แลนด์ ควบคู่ไปกับก“รเสร‘มสร้างชื่อเส’ยงของประเทศในฐ“นะหุ้นส่วนระหว่างประเทศท’่ม’คว“มรับผ‘ดชอบและม’ส่วนร่วมในสันต‘ภ“พ คว“มมั่นคงและเสถ’ยรภ“พในระดับภูม‘ภ“คและระดับโลก ก‘จกรรมทั้งหมดน’้ช่วยส่งเสร‘มคว“มเจร‘ญรุ่งเรืองของน‘วซ’แลนด์ คว“มสัมพันธ์ด้านคว“มมั่นคงเช‘งยุทธศ“สตร์หล“ย ๆ รูปแบบจะม’ลักษณะเฉพ“ะในเรื่องก‘จกรรมก“รปฏ‘สัมพันธ์ท’่ผสมผส“นกัน ได้แก่ ก“รประชุมประจ”ป’ระหว่างเจ้าหน้าท’่กล“โหมระดับสูง ก“รแลกเปล’่ยนบุคล“กรท“งกล“โหม ก“รฝึกร่วมท“งทห“ร ก“รไปเยือนของเจ้าหน้าท’่ระดับสูง และก“รแบ่งปันข้อมูลในก“รประชุมด้านคว“มมั่นคงท’่ม’อยู่ม“กม“ยในระดับภูม‘ภ“คและระดับโลก

ในภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก กองทัพน‘วซ’แลนด์ได้เข้าร่วมในก“รฝึกร่วม ก“รฝึกผสม และก“รฝึกเฉพ“ะเหล่าหรือก‘จกรรมต่าง ๆม“กกว่า 100 ครั้งต่อป’ ตัวอย่างเช่น ก“รฝึกเบอร์ซ“ม“ท’่น”โดยส‘งคโปร์หรือม“เลเซ’ยท’่ม’ม“ย“วน“นในภูม‘ภ“คเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านก“รป้องกันประเทศระหว่างสม“ช‘กห้าประเทศเพื่อป้องกันค“บสมุทรมล“ยู ห้าประเทศน’้ประกอบด้วยออสเตรเล’ย ม“เลเซ’ย น‘วซ’แลนด์ ส‘งคโปร์และสหร“ชอ“ณ“จักร) ก“รฝึกร‘ม ออฟ เดอะ แปซ‘ฟ‘ก ซึ่งเป็นก“รฝึกท“งทะเลแบบพหุภ“ค’ท’่น”โดยสหรัฐฯ ท’่จัดขึ้นทุก ๆ สองป’ในแปซ‘ฟ‘ก และก“รฝึกชุดทรอป‘กท’่น”โดยกองทัพน‘วซ’แลนด์ ซึ่งเป็นก“รฝึกก“รให้คว“มช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและก“รบรรเท“ภัยพ‘บัต‘ท’่ช่วยสร้างคว“มร่วมมือในแปซ‘ฟ‘กตะวันตกเฉ’ยงใต้ ซึ่งเก’่ยวข้องกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ในภูม‘ภ“คตั้งแต่หมู่เก“ะแปซ‘ฟ‘กเรื่อยไปจนถึงภูม‘ภ“คท’่กว้างใหญ่กว่าอย่างอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก ก“รปฏ‘สัมพันธ์และก“รเข้าร่วมก“รประชุมด้านคว“มมั่นคงในภูม‘ภ“ค เช่น ก“รประชุมรัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงกล“โหมแห่งเอเช’ยกับรัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงกล“โหมประเทศคู่เจรจ“ ซึ่งช่วยพัฒน“และเพ‘่มพูนข’ดคว“มส“ม“รถด้านคว“มมั่นคงท“งทะเลเช‘งร่วมมือและสร้างคว“มสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ

ก“รเข้าร่วมในก“รประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าน‘วซ’แลนด์ส“ม“รถม’ส่วนร่วมในคว“มมั่นคง และก“รดูแลรักษ“เส้นท“งคมน“คมท“งทะเลของโลกได้อย่างม’ประส‘ทธ‘ภ“พ และท”ง“นในสภ“พแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับช“ต‘ต่าง ๆ ท’่ม’คว“มค‘ดท’่คล้ายกันในย“มว‘กฤต‘

ส”หรับกองทัพเรือน‘วซ’แลนด์ ก“รเข้าร่วมก“รฝึกแบบพหุภ“ค’แสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือน‘วซ’แลนด์ส“ม“รถรักษ“คว“มมั่นคงในภูม‘ภ“ครอบ ๆ น‘วซ’แลนด์ได้อย่างม’ประส‘ทธ‘ภ“พ และช่วยปกป้องภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กท’่กว้างใหญ่กว่า

สุดท้ายน’้ ก“รเข้าร่วมในก“รปฏ‘บัต‘ก“รของพันธม‘ตรไดประสบคว“มส”เร็จคือก“รพ‘สูจน์คุณค่าของก“รลงทุนในก“รฝึกแบบพหุภ“ค’และก“รประชุมด้านคว“มมั่นคง คว“มไว้ว“งใจและคว“มเข้าใจซึ่งกันและกันท’่เก‘ดจ“กก“รปฏ‘สัมพันธ์ดังกล่าวยังท”ให้ช“ต‘ต่าง ๆ ช่วยเหลือกันในระหว่างท’่เก‘ดภัยพ‘บัต‘ในประเทศ ก“รตอบสนองของรัฐบ“ลน‘วซ’แลนด์ต่อเหตุก“รณ์แผ่นด‘นไหวในเมืองไคคูร“อ“จจะไม่ประสบคว“มส”เร็จอย่างง่ายด“ยห“กไม่ส“ม“รถร้องขอก“รสนับสนุนจ“กหุ้นส่วนและเพื่อนพ้องในท’่ประชุมรัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงกล“โหมแห่งเอเช’ยกับรัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงกล“โหมประเทศคู่เจรจ“ท’่เคยร่วมฝึกในน่านน้ำของน‘วซ’แลนด์ หรือเคยม“ร่วมง“นสวนสน“มท“งเรือระหว่างประเทศเนื่องในวันครบรอบ 75 ป’แห่งก“รสถ“ปน“กองทัพเรือ ก“รตอบสนองของน“น“ช“ต‘เก‘ดขึ้นแทบจะทันท’ เรือทุกล”ท’่ออกปฏ‘บัต‘หน้าท’่ได้ท’่ม’ข’ดคว“มส“ม“รถในก“รบรรทุกอ“ก“ศย“นได้มุ่งหน้าไปยังพื้นท’่รวมพลในรูปของกลุ่มเฉพ“ะก‘จร่วมเพื่อเตร’ยมพร้อมในก“รตอบรับค”ร้องขอท“งก“รทูตเพื่อให้คว“มช่วยเหลือ เหตุก“รณ์น’้เน้นให้เห็นถึงคุณค่าท’่น‘วซ’แลนด์ค”นึงถึงในก“รเข้าร่วมก“รปฏ‘สัมพันธ์แบบพหุภ“ค’และก“รประชุมด้านคว“มมั่นคงในภูม‘ภ“ค

หุ้น