การหาตำแหน่งของเครื่องบิน

การหาตำแหน่งของเครื่องบิน

แม้เวล“จะผ่านไปส“มป’แล้วหลังจ“กท’่เครื่องบ‘นของส“ยก“รบ‘นม“เลเซ’ยแอร์ไลน์อันตรธ“นห“ยไปอย่างไร้ร่องรอย แต่จนถึงวันน’้ก็ยังคงม’คว“มเป็นไปได้ท’่เครื่องบ‘นจะเพ’ยงแค่สูญห“ยไปแม้จะม’โอก“สไม่ม“กนักก็ต“ม อย่างไรก็ด’ อ’กไม่น“นทุกอย่างก”ลังจะเปล’่ยนไปด้วยเทคโนโลย’ด“วเท’ยมใหม่ท’่จะช่วยให้เร“ส“ม“รถต‘ดต“มก“รเด‘นท“งเหนือมห“สมุทรของเครื่องบ‘นได้ต“มเวล“จร‘ง

ม“ตรฐ“นด้านคว“มปลอดภัยระหว่างประเทศฉบับใหม่จะเร‘่มม’ผลบังคับใช้ในป’ พ.ศ. 2561 แต่ส“ยก“รบ‘นยังม’เวล“อ’กถึงส’่ป’ในก“รด”เน‘นก“รให้เป็นไปต“มม“ตรฐ“นส่วนใหญ่ และแม้จะถึงเวล“นั้น ก็อ“จต้องใช้เวล“อ’กหล“ยทศวรรษกว่าท’่จะเก‘ดคว“มเปล’่ยนแปลงกับเครื่องบ‘นทุกล”ของส“ยก“รบ‘นทั่วโลก เนื่องจ“กข้อก”หนดบ“งอย่างม’ผลบังคับใช้เฉพ“ะกับเครื่องบ‘นท’่ผล‘ตขึ้นม“ใหม่เท่านั้น

เครื่องบ‘นของส“ยก“รบ‘นม“เลเซ’ยแอร์ไลน์ เท’่ยวบ‘นท’่ 370 ได้ห“ยไปจ“กจอเรด“ร์เมื่อวันท’่ 8 ม’น“คม พ.ศ. 2557 ในระหว่างก“รเด‘นท“งจ“กกรุงกัวล“ลัมเปอร์ไปยังกรุงปักก‘่ง พร้อมกับผู้โดยส“รและลูกเรือ 239 คน ก“รค้นห“ซ“กเครื่องบ‘นอย่างละเอ’ยดถ’่ถ้วนในมุมอันห่างไกลของมห“สมุทรอ‘นเด’ยท“งตอนใต้จบลงด้วยคว“มล้มเหลว (เรือ เอชเอ็มเอเอส ซักเซสส์ ของกองทัพเรือออสเตรเล’ย (ภ“พบน) ตรวจค้นพื้นท’่มห“สมุทรอ‘นเด’ยท“งตอนใต้เพื่อห“เครื่องบ‘นท’่ห“ยไป)

“กเก‘ดเหตุก“รณ์แบบเด’ยวกันในวันน’้ ผมค‘“ยว‘ลเล’ยม วอลด็อก ศ“สตร“จ“รย์จ“กมห“ว‘ทย“ลัยก“รบ‘นเอ็มบร’-ร‘ดเด‘ล ในเมืองเพรสคอตต์ รัฐแอร‘โซน“ และอด’ตผู้ตรวจสอบอุบัต‘’บ“งอย่างท’่เปล’่ยนแปลงไป แต่เร“ก็ยังไม่ได้ท”อะไรเป็นช‘้นเป็นอันในท“งปฏ‘บัต‘

อย่างไรก็ต“ม น“ยแอทอลล์ บูแชน ผู้อ”นวยก“รฝ่ายปฏ‘บัต‘ก“รบ‘นของสม“คมขนส่งท“งอ“ก“ศระหว่างประเทศ กลับเห็นว่า ก“รเก‘ดเหตุก“รณ์ซ้ำรอยกับเท’่ยวบ‘นท’“กม““ะส“ยก“รบ‘นหล“ยแห่งได้เพ‘่มคว“มพย“ย“มในก“รต‘ดต“มพ‘กัดของเครื่องบ‘นขณะบ‘นเหนือมห“สมุทรเป‘ดซึ่งอยู่นอกเขตก“รต‘ดต“มของเรด“ร์ภ“คพื้นด‘น

“ยในไม่ก’่ป’ข้างหน้า ห“กผู้ให้บร‘ก“รควบคุมก“รจร“จรท“งอ“ก“ศทั่วโลกน”ระบบและเทคโนโลย’ใหม่ ๆ ม“ใช้ เร“ก็จะส“ม“รถต‘ดต“มก“รเด‘นท“งของเครื่องบ‘“ยบูแชนกล่าว

ตัวอย่างก“รเปล’่ยนแปลงท’่เก‘ดขึ้น ได้แก่ 

ในป’ พ.ศ. 2559 องค์ก“รก“รบ‘นพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยง“นขององค์ก“รสหประช“ช“ต‘ ได้อนุมัต‘ม“ตรฐ“นคว“มปลอดภัยชุดใหม่ท’่ม’ผลบังคับใช้ทั่วโลกเพื่อตอบสนองต่อเหตุก“รณ์ท’่เก‘ดกับเท’่ยวบ‘นท’่ 370 ซึ่งรวมถึงก“รก”หนดให้นักบ‘นของส“ยก“รบ‘นพ“ณ‘ชย์ท’่บ‘นเหนือมห“สมุทรนอกรัศม’ท”ก“รของเรด“ร์ต้องร“ยง“นพ‘กัดของตนผ่านท“งว‘ทยุทุก ๆ 15 น“ท’

ม“ตรฐ“นใหม่อ’กข้อหนึ่งก”หนดให้เครื่องบ‘นใหม่ท’่เร‘่มใช้ง“นตั้งแต่ป’ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปต้องส“ม“รถส่งร“ยง“นแสดงต”แหน่งของตนโดยอัตโนมัต‘แบบน“ท’ต่อน“ท’ห“กเก‘ดเหตุคับขัน ห“กเครื่องบ‘นบ‘นด้วยคว“มเร็วปกต‘ ร“ยง“นแบบน“ท’ต่อน“ท’จะช่วยให้เจ้าหน้าท’่ส“ม“รถค้นห“ได้เป็นพื้นท’่ม“กกว่า 259 ต“ร“งก‘โลเมตรเล็กน้อย

อ’กไม่น“นต่อจ“กน’้บร‘ก“รด“วเท’ยมต‘ดต“มต”แหน่งของเครื่องบ‘นอ“จเข้าม“ช่วยแก้ปัญห“น’้ได้เป็นอย่างม“ก ในเดือนมกร“คม พ.ศ. 2560 โครงก“รก‘จก“รร่วมค้าด“วเท’ยมแอร’ออน ได้ปล่อยด“วเท’ยมชุดแรกจ”นวน 10 ดวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มด“วเท’ยมทั้งหมด 66 ดวงต“มแผนท’่ก”หนดไว้ ท’่ส“ม“รถต‘ดต“มเครื่องบ‘นพ“ณ‘ชย์ท’่ต‘ดตั้งเทคโนโลย’ด“วเท’ยมตรวจก“รณ์ล่าสุดท’่ม’ชื่อว่า เอด’เอส-บ’  ด‘แอสโซซ‘เอทเต็ด เพรส

หุ้น