นานาทัศนะ

นานาทัศนะ

Admiral

ผู้อ่านที่เคารพ

ยิินดีต้อนรับสู่นิตยสาร อินโดเอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2559 ที่เน้นความสำคัญของการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และบทเรียนที่ได้จากกิจกรรมทางทะเลต่าง ๆ ในภูมิภาค เนื้อหาฉบับนี้จะเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางทะเล วิธีการแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาค และการเพิ่มระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางทะเลร่วมกันเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพ และความมั่นคงไปพร้อมกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในภูมิภาค เราจัดทำ ฉบับนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการพิจารณาเรื่องการแบ่งปันข้อมูลทางทะเลอย่างครอบคลุม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการทางทะเลทั้งหมดและ ช่วยกำหนดนโยบายทางทะเลที่ดี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคมีความก้าวหน้าในการสร้างกลไกแบบทวิภาคีและพหุภาคีให้เกิดความสมดุลจนสามารถตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์ได้อย่างประสบความสำเร็จ นับตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุวิกฤติทางสาธารณสุข ไปจนถึงการลักลอบทำการค้าผิดกฎหมาย และการปล้นสะดมทางทะเล ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในมองโกเลียและนิวซีแลนด์แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองเหตุการณ์ด้วยความรับผิดชอบและการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคด้วยแนวทางแบบพหุภาคี

ช่วงหลัง ๆ มานี้ ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ความขัดแย้งดังกล่าวกำลังเป็นปัญหาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากความซับซ้อนของข้อพิพาทและปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหารและกฎหมาย หลายประเทศขัดแย้งกันเรื่องการถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของภูมิภาคและการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตอำนาจว่าด้วยเรื่องสิทธิในการควบคุมเขตจำเพาะต่าง ๆ ก็ทำให้หลายประเทศมีความขัดแย้งกัน แม้จะมีความซับซ้อนเหล่านี้ แต่ประเทศต่าง ๆ

แม้จะมีความซับซ้อนเหล่านี้ แต่ประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคก็มีการปฏิสัมพันธ์กันด้วยความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อแก้ไขความท้าทายต่าง ๆ อาทิ ความขัดแย้งทางด้านดินแดน ความสำเร็จของกลไกพหุภาคีในการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับการที่แต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเข้าใจว่า ความร่วมมือจะช่วยปกป้องความเป็นอธิปไตย ส่งเสริมความมั่นคงและแก้ไขข้อกังวลด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ฟอรัม ฉบับนี้จะศึกษาเรื่องความสำคัญในการตอบสนองต่อกรณีพิพาทในภูมิภาคด้วยแนวทางพหุภาคี และวิเคราะห์ว่า มีวิธีการใดบ้างที่ชาติมหาอำนาจจะสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยอาศัยความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน

ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มุมที่ลึกซึ้งสำหรับผู้อ่านและกระตุ้นให้เกิดความคิด ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อ และแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ iapdf@iapdforum.com

HarryHarrisSigพลเรือเอก แฮร์ร’ บ’. แฮร์ร‘ส จูเน’ยร์

กองทัพเรือสหรัฐฯ

ผู้บัญช“ก“ร กองบัญช“ก“รสหรัฐฯ ประจ”ภ“คพื้นแปซ‘ฟ‘ก

หุ้น