ฟิลิปปินส์: ชะลอการไหลบ่า ของคลื่นยาเสพติด

ฟิลิปปินส์: ชะลอการไหลบ่า ของคลื่นยาเสพติด

หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจด้านการต่อต้านยาเสพติดของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก ต้องเผชิญกับภารกิจที่ท้าทายในการหยุดยั้งการเปลี่ยนเส้นทางของสารเคมีตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติด ทางหน่วยได้ดำเนินการดังกล่าวโดยประสานความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายเข้ากับการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและข้อมูล

เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีเดียว หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตกได้สนับสนุนความพยายามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การสกัดจับสารเคมีตั้งต้นที่จะนำไปใช้ในการผลิตยาบ้าได้ถึง 76 เมตริกตัน

แม้ว่าผู้เสพยาบ้าส่วนใหญ่ถึงมากกว่าร้อยละ 70 จะอาศัยอยู่ในภูมิภาคอินโดเอเชียและแปซิฟิก แต่ปัญหาก็ส่งผลกระทบกับทั้งประชาชนและเศรษฐกิจทั่วโลก การส่งสารเคมีให้กับเภสัชอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่ถูกกฎหมายเป็นโอกาสที่คนร้ายจะเปลี่ยนเส้นทางของสารเคมีเหล่านี้ไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ผู้ผลิตและผู้ค้าได้ผลประโยชน์ทางการเงินจากความต้องการที่สูงขึ้น แต่การเปลี่ยนเส้นทางโดยผิดกฎหมายก็ส่งผลให้ยาบ้าแพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็ว

รายงานของคณะกรรมการทบทวนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงสหรัฐฯ และจีน ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่าจีนเป็นผู้ผลิตและส่งออกสารเคมีรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยส่งออกสารเคมีมากกว่าหนึ่งในสามของสารเคมีที่ใช้ทั่วโลก ผู้ผลิตจำนวนมากกว่า 160,000 ราย ผลิตสารเคมีทุกอย่างตั้งแต่สารประกอบเคมีที่ธรรมดาที่สุดไปจนถึงสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่ซับซ้อน

การให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าชีวิตคนก่อให้เกิดอันตรายในห่วงโซ่อุปทาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการหล่อเลี้ยงองค์กรอาชญากรรมที่ทำเงินได้อย่างมหาศาล กลวิธีอย่างหนึ่งที่คนร้ายมักจะใช้ตบตาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของสารเคมีเหล่านี้ก็คือการกรอกข้อมูลเท็จในเอกสารส่งออก ซึ่งนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงตั้งแต่คนขับรถบรรทุกไปจนถึงคนงานที่ท่าเรือ และคนงานบนเรือขนส่งตู้สินค้า

เพื่อรับมือกับเทคนิคที่คนร้ายใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางของสารตั้งต้น จีนได้ร่วมมือกับประชาคมนานาชาติในการจัดตั้งคณะทำงาน พัฒนาระบบติดตามยาและปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับสารตั้งต้นให้มีความเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้จะยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากการขาดการบังคับใช้กฎระเบียบ การตรวจสอบและการกำกับดูแล หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก

หุ้น