ยิงท่ามกลาง หิมะ

ยิงท่ามกลาง หิมะ

น“ว‘กโยธ‘นเก“หล’ใต้และน“ว‘กโยธ‘นสหรัฐฯ เข้าร่วมก“รฝึกร่วมฤดูหน“วประจ”ป’ใกล้กับเมืองเป’ยงช“ง ประเทศเก“หล’ใต้ ซึ่งบ“งครั้งอุณหภูม‘ลดต่ำกว่าลบ 20 องศ“เซลเซ’ยส ในระหว่างก“รฝึกซ้อมในช่วงเดือนมกร“คม พ. ศ. 2560 ก”ลังพลท’่ฝึกท่ามกล“งห‘มะต้องต‘ดอุปกรณ์สก’ เป้สน“มขน“ดใหญ่และปืนอัตโนมัต‘ท’่ท“ส’ข“วเพื่อให้กลมกลืนกับภูม‘ประเทศ

ภ“พโดย: ค‘ม ฮงจ’/รอยเตอร์

ท่านอย“กเห็นรูปท’่ท่านชื่นชอบจ“กก“รฝึกหรือก‘จกรรมร่วมครั้งท’่ผ่านม“ปร“กฏในคอลัมน์ภ“พส่งท้ายหรือไม่ กรุณ“ส่งรูปของท่านม“เพื่อพ‘จ“รณ“ได้ท’่ IAPDF@IAPDF-MAGAZINE.COM

หุ้น