• Home »
  • ติดอันดับ »
  • อาเซียนเตรียมแผนการด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคสำหรับธุรกิจ
อาเซียนเตรียมแผนการด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคสำหรับธุรกิจ

อาเซียนเตรียมแผนการด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคสำหรับธุรกิจ

ทอม แอบกี

ประเทศสมาชิก 10 ประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กำลังร่วมมือกันจัดทำแผนการระดับภูมิภาคเพื่อวางแนวทางให้กับธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมความยุติธรรม

คณะตัวแทนของอาเซียนได้พบปะกันที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างภูมิภาคในหัวข้อ “การแบ่งปันแนวทางที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งเน้นเรื่องของความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องประสบ และหาข้อเสนอสำหรับวิธีการรับมือกับความท้าทายเหล่านั้น

ผู้เข้าร่วมประมาณ 130 คนประกอบด้วยคณะตัวแทนจากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คณะทำงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและหน่วยงานอื่น ๆ ของสหประชาชาติ สำนักงานสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งสหภาพยุโรป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาสังคมหลายองค์กร  และมีนายประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยเป็นหนึ่งในวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

“การทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนสามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งความยุติธรรม” นายประจินกล่าว “และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในหลายด้าน เช่น การลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะที่จะไม่กระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น”

นายประจินกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมาปรับใช้ และตนสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ปฏิบัติเช่นเดียวกันเพื่อพัฒนาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทั้ง 31 ประการล้วนสื่อถึงกรอบความคิดของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยาสำหรับสิทธิมนุษยชนและธุรกิจข้ามชาติ

การกำจัดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายในห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นหัวข้อหลักที่ได้รับการกล่าวถึงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งในคำปราศรัยของนายจาโก ซิลลิเออร์ส หัวหน้าด้านนโยบายและโครงการของเอเชียแปซิฟิกแห่งโครงการพัฒนาของสหประชาชาติ และในรายงานการประชุมของอาเซียน

ปัญหานี้ได้รับความสนใจในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อบรรษัทข้ามชาติต่าง ๆ เช่น ไนกี แอปเปิล และฟอกซ์คอนน์ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่โรงงานต่าง ๆ ในอินโดแปซิฟิก ซึ่งโรงงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของบรรษัท ตามข้อมูลจากนายริชาร์ด คาร์เมล แห่งบริษัทตรวจสอบบัญชีสากลมาซาร์ ในบทความที่เขียนให้กับเอธิคอล คอร์ปอเรชัน ซึ่งเป็นนิตยสารดิจิทัลที่คอยเฝ้าระวังการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ นายคาร์เมลอธิบายถึงหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าเป็น “แนวทางที่กำหนดสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนในการเคารพสิทธิมนุษยชน”

“ห่วงโซ่อุปทานเป็นหนึ่งในความท้าทายที่โดดเด่นที่สุดในการนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไปปฏิบัติ” ข่าวแจกสำหรับการประชุมในครั้งนี้ของอาเซียนระบุ “บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ต้องทำงานร่วมกับผู้จัดหาในหลายระดับ จึงยากที่จะรับรองว่ามีการนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไปปฏิบัติใช้ในทุกระดับหรือไม่ การกระทำร่วมกันเป็นหมู่คณะควรเป็นวิธีดำเนินการเพื่อแก้ไขผลเสียด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ”

นายซิลลิเออร์สชื่นชมประเทศไทยสำหรับความก้าวหน้าในการนำหลักการชี้แนะเหล่านี้ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะผ่านแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านธุรกิจและมนุษยชนของไทยซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประเทศแรกในภูมิภาค โดยนายซิลลิเออร์สกล่าวว่าแผนปฏิบัติการนี้สามารถเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่น ๆ ในอินโดแปซิฟิก

“สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์กรประชาสังคม และธุรกิจต่าง ๆ จะเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับแผนการของรัฐบาลที่จะนำหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติไปปฏิบัติ” นายซิลลิเออร์สกล่าว “เมื่อมีคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเข้ามากำกับดูแล เราจะสามารถได้รับแรงสนับสนุนและความมุ่งมั่นที่ยั่งยืนจากภูมิภาค”

องค์กรประชาสังคมที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงอ็อกแฟมและกลุ่มชนพื้นเมืองแห่งเอเชียที่ชื่อ พีเพิลส์ แพ็ค ได้ปิดการประชุมโดยการเสนอ “หนทางพัฒนาสำหรับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยประกอบด้วยแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไปปฏิบัติ แหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมความก้าวหน้าของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการทำงานกับรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ปฏิสัมพันธ์กับนักสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ในอินโดแปซิฟิก และแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมในอนาคตเกี่ยวกับหัวข้อนี้และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ “รับรองความมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ความหลากหลายของมุมมอง บทสนทนาที่สร้างสรรค์ และการอภิปรายในสภาพแวดล้อมของการเคารพซึ่งกันและกัน”

นายทอม แอบกี เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัม รายงานจากสิงคโปร์

หุ้น