• Home »
  • เรื่องเด่น »
  • แรงกดดันจากนานาชาติ คดีของกลุ่มกรีนพีซ มีความคล้ายคลึงกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้
แรงกดดันจากนานาชาติ คดีของกลุ่มกรีนพีซ มีความคล้ายคลึงกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้

แรงกดดันจากนานาชาติ คดีของกลุ่มกรีนพีซ มีความคล้ายคลึงกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้

ขณะท’่อน“คตของจ’นกับประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ยังคงเป็นเรื่องท’่ยังไม่คล’่คล“ย บทเร’ยนจ“กกรณ’เรืออ“ร์กต‘ก ซันไรซ์ ของกลุ่มกร’นพ’ซแสดงให้เห็นว่ากฎหม“ยระหว่างประเทศนั้นม’น้ำหนัก แม้ว่าประเทศมห“อ”น“จ ต่าง ๆ ของโลกดูเหมือนจะไม่สนใจก็ต“ม ผู้เช’่ยวช“ญกล่าว 

เจ้าหน้าท’่ ฟอรัม

คนกลุ่มน’้เป็นท’่รู้จักกันในน“ม อ“ร์กต‘ก 30 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มนักเคลื่อนไหวของกร’นพ’ซและผู้สื่อข่าวสองส“มคนท’่ถูกจ”คุกในรัสเซ’ย หลังจ“กท’่สองคนในกลุ่มน’้พย“ย“มท’่จะป’นแท่นขุดเจ“ะน้ำมันในระหว่างก“รประท้วงเมื่อป’ พ.ศ. 2556

เรื่องร“วของคนเหล่าท’่ม’คว“มเข้มข้นขึ้นเนื่องจ“กคว“มสนใจของน“น“ช“ต‘ ก“รพ‘พ“กษ“ของศ“ลอนุญ“โตตุล“ก“ร และก“รถูกประณ“มจ“กทั่วโลกต่อผู้จับกุม ม’คว“มคล้ายคลึงกับคด’คว“มของจ’นเก’่ยวกับทะเลจ’นใต้ นักว‘ช“ก“รท“งด้านกฎหม“ยกล่าว

ศ“ลยุต‘ธรรมระหว่างประเทศได้ตัดส‘นให้รัสเซ’ยและจ’นแพ้ในคด’ท’่ตนเก’่ยวข้อง ประเทศมห“อ”น“จทั้งสองปฏ‘เสธท’่จะเข้าร่วมในกระบวนก“รท“งกฎหม“ย และทั้งคู่ก็ได้รับก“รว‘พ“กษ์ว‘จ“รณ์จ“กทั่วโลก

ขณะท’่อน“คตของจ’นกับประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ยังคงเป็นเรื่องท’่ยังไม่คล’่คล“ย บทเร’ยนจ“กกรณ’เรืออ“ร์กต‘ก ซันไรซ์ ของกลุ่ม
กร’นพ’ซแสดงให้เห็นว่ากฎหม“ยระหว่างประเทศนั้นม’น้ำหนัก แม้ว่าประเทศมห“อ”น“จต่าง ๆ ของโลกดูเหมือนจะไม่สนใจก็ต“ม ผู้เช’่ยวช“ญกล่าว

“รข“ดกลไกในก“รบังคับใช้กฎหม“ยระหว่างประเทศไม่ได้หม“ยคว“มว่าผู้ท’่ไม่ปฏ‘บัต‘ต“มกฎหม“ยจะไม่ต้องสูญเส’“งล“น เหง’ยน และน“ยเจือง ม‘นห์ วู ได้ระบุในบทคว“มท’่ทั้งคู่เข’ยนให้กับโครงก“รเพื่อคว“มโปร่งใสในก“รเด‘นทะเลในเอเช’ยแห่งศูนย์ยุทธศ“สตร์และน“น“ช“ต‘ศึกษ““รฝ่าฝืนค”พ‘พ“กษ“ของศ“ลหรือศ“ลอนุญ“โตตุล“ก“รอย่างเป‘ดเผยโดยประเทศต่าง ๆ ท’่เห็นเป็นตัวอย่างในบ“งคด’นั้นส่วนใหญ่จะเก’่ยวข้องกับประเทศมห“อ”น“จ แต่แม้กระทั่งในคด’เหล่านั้น ค”พ‘พ“กษ“ท’่ถูกละเลยในตอนแรก ในท’่สุดก็จะได้รับก“รปฏ‘บัต‘ต“

น“งเหง’ยนเป็นว‘ทย“กรและนักว‘จัยท“งด้านกฎหม“ยระหว่างประเทศท’่สถ“บันก“รทูตแห่งเว’ยดน“มในกรุงฮ“นอย ส่วนน“ยวูเป็นผู้อ”นวยก“รศูนย์น“น“ช“ต‘ศึกษ“แห่งมห“ว‘ทย“ลัยสังคมศ“สตร์และมนุษยศ“สตร์ในนครโฮจ‘ม‘นห์ ประเทศเว’ยดน“ม

นักเคลื่อนไหวของกรีนพีซถือรูปของสมาชิก 30 คนที่ถูกจับกุมในรัสเซียในการประท้วงเพื่อต่อต้านการขุดเจาะน้ำมัน กิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 19 ที่กรุงวอร์ซอในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ภาพโดยรอยเตอร์

ก“รเผช‘ญหน้าท’่ไม่เป็นม‘ตร 

คด’หนึ่งท’่เป็นกรณ’ศึกษ“ในเรื่องก“รพ‘พ“กษ“ต“มกฎหม“ยระหว่างประเทศท’่ส“ม“รถกดดันให้ประเทศมห“อ”น“จต้องเข้าสู่กระบวนก“รแก้ไขข้อพ“ท เร‘่มต้นในน่านน้ำท’่หน“วเย็นจัดในทะเลแบเร็นตส์ซึ่งอยู่ท“งตอนเหนือของรัสเซ’ย

กลุ่มกร’นพ’ซส“กลได้ใช้เรืออ“ร์กต‘ก ซันไรซ์ ในวันท’่ 18 กันย“ยน พ.ศ. 2556 เพื่อด”เน‘นก“รประท้วงก“รขุดเจ“ะนอกช“ยฝั่งของรัสเซ’ย เรืออ“ร์กต‘ก ซันไรซ์ม’สม“ช‘กอยู่บนเรือ 30 คน และได้ใช้เรือย“งอัดลมห้าล”เพื่อเด‘นท“งไปยังแท่นขุดเจ“ะ

นักเคลื่อนไหวของกลุ่มกร’นพ’ซสองคนได้พย“ย“มป’นขึ้นไปท“งด้านข้างของแท่นขุดเจ“ะ แต่ถูกขับไล่ด้วยปืนฉ’ดน้ำแรงดันสูง ต“มก“รสรุปคด’ของศ“ลยุต‘ธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหม“ยท“งทะเล ในขณะเด’ยวกัน เรือล“โดก“ของหน่วยย“มฝั่งรัสเซ’ยก็ได้ส่งเรือย“งอัดลมสองล”พร้อมด้วยก”ลังพลออกไปสกัดกั้นผู้ประท้วง

แม้เรืออ“ร์กต‘ก ซันไรซ์ จะพย“ย“มห“ท“งหลบหน’ แต่เฮล‘คอปเตอร์ของรัสเซ’ยล”หนึ่งได้ร่อนลงจอดบนเรือเมื่อวันท’่ 19 กันย“ยน พ.ศ. 2556 หลังจ“กนั้นไม่น“น ท“งก“รรัสเซ’ยก็ล“กจูงเรือล”ดังกล่าวไปยังเมืองท่ามูร์มันสค์ท’่อยู่ท“งตอนเหนือ

เมื่อไปถึงเมืองท่าดังกล่าว สม“ช‘กบนเรือ 30 คนได้ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อห“กระท”ผ‘ดท“งอ“ญ“ฐ“นเป็นโจรสลัด หลังจ“กนั้น ท“งก“รได้ลดหย่อนให้เป็นข้อห“กระท”ตนเป็นอันธพ“ล และรัสเซ’ยยังได้ยึดเรือล”น’้ท’่ต‘ดธงช“ต‘เนเธอร์แลนด์

ก“รจ”คุกนักเคลื่อนไหวกลุ่มน’้จุดกระแสก“รว‘พ“กษ์ว‘จ“รณ์อย่างรุนแรงจ“กน“น“ช“ต‘

น“ยป’เตอร์ ว‘ลค็อกซ์ กัปตันเรืออ“ร์กต‘ก ซันไรซ์ ได้เข’ยนไว้ในหนังสือของตนท’่ชื่อ ก“รผจญภัยของข้าพเจ้าในก“รปกป้องอน“คตของโลกเร“ ว่าตนได้รับบัตรอวยพรเร’“ร์กต‘“กเด็ก ๆ อ“ยุ 8 ขวบในแอฟร‘ก“ น“ยว‘ลค็อกซ์ไม่ทร“บว่าก“รคุมขังดังกล่าวก่อให้เก‘ดกระแสก“รคัดค้านอย่างรุนแรงจ“กทั่วโลกจนกระทั่งตนได้ออกม“จ“กคุก

“มรู้สึกอัศจรรย์ใจท’่ได้รู้ว่าม’ก“รประท้วงเพื่อเร’“ร์กต‘‘ดขึ้นนับร้อย ๆ ครั้งในหล“ยส‘“ยว‘ลค็อกซ์เข’’ค”พูดใดท’่จะอธ‘บ“ยคว“มรู้สึกน’้ได้ ผมจึงไม่พย“ย“มท’่จะอธ‘บ“ย ส‘่งท’่ส”คัญคือปฏ‘ก‘ร‘ย“จ“กน“น“ช“ต‘ท”ให้ผมเชื่อว่าส‘่งท’่กร’น พ’ซก”ลังท”อยู่นั้นเป็นส‘่งท’่น่าชื่นชมและม’คว“มส”

ภ“พลักษณ์ท’่ไม่ด’

ม’ก“รว‘พ“กษ์ว‘จ“รณ์รัสเซ’ยอย่างรุนแรงม“กขึ้นต“มพ“ดหัวข่าว
ต่าง ๆ เมื่อศ“ลยุต‘ธรรมระหว่างประเทศเข้าม“เก’่ยวข้อง

รัฐบ“ลเนเธอร์แลนด์ได้เร’ยกร้องให้ศ“ลยุต‘ธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหม“ยท“งทะเลตัดส‘นว่า รัสเซ’ยละเม‘ดกฎหม“ยระหว่างประเทศด้วยก“รจัดตั้งเขตปลอดภัยระยะ 3 ไมล์ทะเลรอบแท่นขุดเจ“ะและได้กักขังหน่วงเหน’่ยวลูกเรือและยึดเรืออ“ร์กต‘ก ซันไรซ์ โดยไม่ได้รับก“รย‘นยอมจ“กเนเธอร์แลนด์ ในวันท’่ 22 พฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2556 ศ“ลยุต‘ธรรมระหว่างประเทศได้ออกค”สั่งให้ปล่อยตัวกลุ่มอ“ร์กต‘ก 30 และเรืออ“ร์กต‘ก ซันไรซ์ โดยทันท’

ศ“ลยุต‘รรมระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหม“ยท“งทะเลระบุว่า รัสเซ’ยไม่ม’หลักฐ“นท’่จะสรุปได้ว่ากฎหม“ยของรัสเซ’ยท’่เก’่ยวข้องนั้นถูกละเม‘ดซึ่งจะท”ให้รัสเซ’ยม’อ”น“จในก“รขึ้นเรือล”ดังกล่าว นอกจ“กน’้ ศ“ลยุต‘ธรรมระหว่างประเทศยังไม่ม’เหตุผลท’่จะเชื่อได้ว่าเรือล”น’้ม’ส่วนร่วมในก“รกระท”อันเป็นก“รก่อก“รร้ายท’่ท”ให้รัสเซ’ยม’มูลฐ“นท“งกฎหม“ยในก“รขึ้นเรือและยึดเรือได้

กลุ่มอ“ร์กต‘ก 30 ไม่ได้รับก“รปล่อยตัวในทันท’ ดังนั้นบรรด“ผู้สนับสนุนกร’นพ’ซจึงออกม“เร’ยกร้องม“กขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวัน

“ยพันคนได้ไปประท้วงท’่หน้าสถ“นทูตรัสเซ’ยหล““ยว‘ลค็อกซ์เข’“ยจ“กบรรด“รัฐบุรุษ ผู้น”ต่าง ๆ ของโลก ผู้น”ท“งศ“สน“ ผู้ม’ชื่อเส’ยง นักแสดงและบุคคลส”คัญท“งสื่อจ“กทุกมุมโลกได้ถูกส่งม“เพื่อแสดงก“รเข้าร่วมในคว“มพย“ย“มดังกล่าวเพื่อให้เร“ได้รับก“รปล่อยตัว เป็นร“ยก“รผู้สนับสนุนท’่น่าประทับใจ และไม่ใช่แค่จ”นวนของผู้สนับสนุนเท่านั้นท’่น่าทึ่ง แต่ยังรวมไปถึงคว“มหล“กหล“ยของผู้คน เช่น ผู้ชนะร“งวัลโนเบล 12 คน พอล แม็กค“ร์ตน’ย์ สมเด็จพระสันตะป“ป“และม“ดอนน“ (ไม่บ่อยนักท’่สมเด็จพระสันตะป“ป“และม“ดอนน“จะม’คว“มเห็นตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง!)

รัสเซ’ยได้ปล่อยตัวกลุ่มอ“ร์กต‘ก 30 หนึ่งสัปด“ห์หลังก“รพ‘พ“กษ“ของศ“ลยุต‘ธรรมระหว่างประเทศและหลังจ“กท’่ลูกเรืออยู่ในคุกเป็นเวล“ประม“ณ 2 เดือน อย่างไรก็ต“ม รัฐบ“ลรัสเซ’ยไม่เคยยอมรับว่าค”พ‘พ“กษ“ของศ“ลยุต‘รรมระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหม“ยท“งทะเลนั้นม’คว“มชอบธรรม ก“รปล่อยตัวกัปตันเรือและลูกเรือเป็นผลม“จ“กก“รผ่านกฎหม“ยน‘รโทษกรรมทั่วไปโดยฝ่ายน‘ต‘บัญญัต‘

“ม’คว“มกังวลอย่างย‘่งกับข้อเท็จจร‘งท’่ว่า ก“รพ‘พ“กษ“ดังกล่าวจร‘ง ๆ แล้วเป็นก“รส่งเสร‘มให้ม’ก“รประท้วงท“งทะเล ซึ่งไม่ใช่ก“รกระท”อันสันต‘แม้แต่น้อยและเป็นอุปสรรคต่อก“รด”เน‘นก‘จกรรมอย่างถูกต้องต“มกฎหม“ยในเขตเศรษฐก‘จจ”เพ“ะและบนไหล่ทว’ป และถือเป็นก“รละเม‘ดส‘ทธ‘ต“มกฎหม“ยของปัจจเจกบุคคลและประเทศช““งม“เร’ย ซ“ค“โรว“ โฆษกกระทรวงก“รต่างประเทศของรัสเซ’ยกล่าว ต“มร“ยง“นของส”นักข่าวอ‘นเตอร์แฟกซ์

กลุ่มกร’นพ’ซได้เรือของตนกลับคืนม“ในท’่สุดด้วยเช่นกัน ท“งก“รรัสเซ’ยได้ปล่อยเรือออกจ“กเมืองท่าในเดือนม‘ถุน“ยน พ.ศ. 2557

โดยหลัก ๆ แล้ว รัฐบ“ลรัสเซ’ยได้ปฏ‘บัต‘ต“มค”พ‘พ“กษ“ของศ“ลยุต‘รรมระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหม“ยท“งทะเลโดยท’่ไม่ได้ยอมรับค”พ‘พ“กษ“นั้น ศ“สตร“จ“รย์ป’เตอร์ ดัตตัน ซึ่งเป็นผู้อ”นวยก“รสถ“บันน“ว’จ’นศึกษ“แห่งว‘ทย“ลัยก“’ยใช้ว‘ธ’ก“รของตนเองโดยผ่านสถ“บันต่าง ๆ ภ“ยในประเทศเพื่อให้บรรลุผลเช่นเด’“สตร“จ“รย์ดัตตันกล่าวกับ ฟอรัม และเพ‘่มเต‘มว่าว‘ธ’ก“รท’่รัสเซ’ยใช้ท”ให้รัสเซ’ยส“ม““ศักด‘์ศร’ของตนเอ“ไว้ได้ในฐ“นะประเทศมห“อ”น“‘ธ’ก“รตอบสนองเพื่อให้เป็นไปต“มก“รพ‘พ“กษ“ของศ“ล

มารียง กอตียาร์ นักแสดงชาวฝรั่งเศส (ขวา) และบรรดานักเคลื่อนไหวขอ
งกรีนพีซยืนประท้วงอยู่ภายในห้องขังจำลองเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวลูกเรืออาร์กติก ซันไรซ์ ภาพโดยรอยเตอร์

คว“มเป็นไปได้ในก“รใช้ว‘ธ’ก“รท’่คล้ายคลึงกัน 

ว‘ธ’ก“รของรัสเซ’ยในก“รปฏ‘บัต‘ต“มกฎระเบ’ยบอ“จเป็นว‘ธ’ก“รท’่จ’นส“ม“รถน”ไปใช้ได้ในก“รต่อสู้ท“งกฎหม“ยว่าด้วยกรณ’พ‘พ“ทท“งทะเลในทะเลจ’นใต้ หรือบ“งท’อ“จจะค“ดเด“อะไรไม่ได้เลย ศ“สตร“จ“รย์ดัตตันกล่าว

คณะอนุญ“โตตุล“ก“ร ณ กรุงเฮกได้ตัดส‘นให้ฟ‘ล‘ปป‘นส์เป็นผู้ชนะในกรณ’พ‘พ“ท เมื่อฟ‘ล‘ปป‘นส์คัดค้านคว“มพย“ย“มของจ’นในก“รควบคุมพื้นท’่ท“งน้ำอันกว้างใหญ่และเก“ะปะก“รังต่าง ๆ ในทะเลจ’นใต้ จ’นยังได้สร้างเก“ะเท’ยมขึ้นในทะเลและสร้างส‘่งปลูกสร้างท“งทห“รบนเก“ะเหล่านั้น

คณะอนุญ“โตตุล“ก“รระบุว่าจ’นไม่ม’มูลฐ“นท“งกฎหม“ยในก“รขย“ยก“รอ้างส‘ทธ‘อธ‘ปไตยเหนือน่านน้ำในทะเลจ’นใต้ และก“รสร้างเก“ะเท’ยมของจ’นยังท”ให้สภ“พแวดล้อมท“งทะเลเก‘ดคว“มเส’ยห“ยจนไม่อ“จแก้ไขได้

ศ“สตร“จ“รย์ดัตตันเชื่อว่าคว“มสัมพันธ์ระหว่างจ’นกับบรรด“ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้แก่ บรูไน ม“เลเซ’ย ฟ‘ล‘ปป‘นส์ ไต้หวันและเว’ยดน“มท’่อ้างส‘ทธ‘ในน่านน้ำต่าง ๆ ท’่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพลังง“นเช่นเด’ยวกัน อ“จขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วจ’นเค“รพค”ตัดส‘นต“มกฎหม“ยหรือไม่

’นม’ท“งเลือกในก“รยอมรับคว“มค‘ดเห็นโดยก“รปรับเปล’่ยนข้อเร’ยกร้องของตนให้สอดคล้องกับคว“มค‘ดเห็นดังกล่าว และโดยก“รให้คว“มร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ในภูม‘ภ“คม““สตร“จ“รย์ดัตตันกล่าวและเพ‘่มเต‘มว่า ทรัพย“กรท“งน้ำนั้นส“ม“รถบร‘ห“รจัดก“‘ดน’้ม’ม“หล“ยทศวรรษแล้ว แต่ก็เป็นแนวค‘ดท’่ด’

นักว‘ช“ก“รอื่น ๆ ยังช’้ให้เห็นว่ากรณ’เรืออ“ร์กต‘ก ซันไรซ์ อ“จเป็นว‘ธ’ก“รท’่ส“ม“รถน”ไปใช้ได้ น“ยเจอโรม เอ. โคเฮน ศ“สตร“จ“รย์ท“งกฎหม“ยได้เข’ยนไว้เมื่อเดือนม‘ถุน“ยน พ. ศ. 2559 ว่า จ’นและฟ‘ล‘ปป‘นส์อ“จให้คว“มส”คัญกับค”พ‘พ“กษ“ของคณะอนุญ“โตตุล“ก“รในก“รเจรจ“ระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยไม่ต้องกล่าวถึงค”พ‘พ“กษ“นั้นอย่างเป็นท“งก“ร

ศ“สตร“จ“รย์โคเฮน ซึ่งเป็นนักว‘ช“ก“รพ‘เศษอ“วุโสท“งด้านเอเช’ยจ“กสภ“คว“มสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้เข’ยนว่าอ‘นเด’ยเป็นแบบอย่างในเรื่องท’“อ”น“จควรยอมรับก“รตัดส‘นของคณะผู้เช’่ยวช“ญท’่ท”หน้าท’่อนุญ“โตตุล“ก“รอ‘’พ‘พ“ทระหว่างอ‘นด’ยกับบังกล“เทศในอ่าวเบงกอล

ในเดือนกรกฎ“คม พ.ศ. 2557 คณะอนุญ“โตตุล“ก“รแห่งองค์ก“รสหประช“ช“ต‘ ณ กรุงเฮก ได้ตัดส‘นให้บังกล“เทศได้ส‘ทธ‘ในพื้นท’่ประม“ณส’่ในห้าของพื้นท’่ท’่เป็นต้นเหตุของกรณ’พ‘พ“ทในอ่าวเบงกอล ซึ่งประกอบไปด้วยอ“ณ“บร‘เวณ 19,467 ต“ร“งก‘โลเมตร ค”ตัดส‘นดังกล่าวเป็นก“รเป‘ดโอก“สให้กับก“รส”รวจพลังง“นและยุต‘ข้อพ‘พ“ทท“งด้านด‘นแดนท’่ม’ม“ย“วน“นระหว่างบังกล“เทศและอ‘นเด’ย ทั้งสองประเทศให้ค”มั่นว่าจะปฏ‘บัต‘ต“มค”ตัดส‘นของศ“ล

อ่าวเบงกอลซึ่งม’ลักษณะเป็นรูปส“มเหล’่ยมเป็นพื้นท’่ส”คัญในก“รเด‘นเรือและก“รประมง และม’แหล่งน้ำมันและแร่ธ“ตุปร‘ม“ณมห“ศ“ล

แทนท’่จะว‘พ“กษ์ว‘จ“รณ์ค”ตัดส‘นว่าไม่ม’คว“มชอบธรรม กระทรวงก“รต่างประเทศของอ‘นเด’ยกลับออกแถลงก“รณ์ท’่ระบุว่าค”ตัดส‘‘มสร้างคว“มเข้าใจและคว“มปร“รถน“ด’“รยุต‘ปัญห“ท’่ม’ม“ย“วน“

แม้จ’นจะว‘พ“กษ์ว‘จ“รณ์ค”ตัดส‘นเก’่ยวกับทะเลจ’นใต้อย่างต่อเนื่องและปฏ‘เสธท’่จะยอมรับว่าค”ตัดส‘นนั้นม’คว“มชอบธรรม ศ“สตร“จ“รย์โคเฮนเข’ยนว่าจ’นอ“จปฏ‘บัต‘ต“มค”ตัดส‘นดังกล่าวและรักษ“หน้าโดยก“รใช้ว‘ธ’ก“รท’่ไม่โจ่งแจ้ง

ส”หรับจ’นแล้ว ก“รรักษ“ชื่อเส’”“สตร“จ““รโฆษณ“ชวนเชื่ออันรุนแรงทั้งหมดของรัฐบ“ลจ’น ก“รรักษ“ชื่อเส’ยงก็จะท”ได้ย“

ศ“สตร“จ“รย์ดัตตันกล่าวว่า ก“รตัดส‘นใจของจ’นท’่จะปฏ‘บัต‘ต“มค”ตัดส‘นจะเป็นผลด’ต่อจ’นในระยะย“’นได้สร้างคว“มเส’ยห“ยต่อคว“มสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ไปอ’กหล“ยชั่วอ““สตร“จ“รย์ดัตตันกล่าว

หุ้น