แสดงการทรงตัว

แสดงการทรงตัว

ทห“รของกองทัพบกอ‘นเด’ยจ“กชุดปฏ‘บัต‘ก“รแดร์เดว‘ลแสดงทักษะก“รทรงตัวในง“นพ‘ธ’เพื่อเป็นเก’ยรต‘แก่กองพันทห“รร“บย“นเกร“ะท’่ 8  กองพันปัญจ“บท’่ 7 ในเดือนกันย“ยน พ.ศ. 2559 กองพันน’้ก”ลังเฉล‘มฉลองในง“นพ‘ธ’ท’่จัดขึ้นท’่เมืองค“สะ ซึ่งอยู่ห่างจ“กเมืองอมฤตส“ร์เป็นระยะท“ง 15 ก‘โลเมตร เนื่องในโอก“สคล้ายวันสถ“ปน“กองพันครบรอบ 75 ป’ หน่วยน’้ได้รับก“รสถ“ปน“ขึ้นในวันท’่ 5 พฤษภ“คม พ.ศ. 2484 และได้เข้าร่วมภ“รก‘จในพม่าในสมัยสงคร“มโลกครั้งท’่สอง รวมถึงก“รปฏ‘บัต‘ก“รท’่ส”คัญทั้งหมดของอ‘นเด’ยหลังจ“กท’่ประเทศน’้ได้รับเอกร“ชในป’ในป’ พ.ศ. 2490

ภ“พโดย น“ยน“ร‘นเดอร์ น“นู  |  เอเอฟพ’/เก็ตต’้อ‘มเมจ

ท่านอย“กเห็นรูปท’่ท่านชื่นชอบจ“กก“รฝึกหรือก‘จกรรมร่วมครั้งท’่ผ่านม“ปร“กฏในคอลัมน์ภ“พส่งท้ายหรือไม่ กรุณ“ส่งรูปของท่านม“เพื่อพ‘จ“รณ“ได้ท’่ iapdf@iapdforum.com

หุ้น