นานาทัศนะ

Admiral

ผู้อ่านที่เคารพ

ยิินดีต้อนรับสู่นิตยสาร อินโดเอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์

ฟอรัม ฉบับล่าสุด ซึ่งจะเน้นในเรื่องอำนาจอธิปไตย มุมมองของชาติต่าง ๆ เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยกำลังเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย ขณะที่อินโดเอเชียแปซิฟิกยังคงดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลก

แต่เดิมนั้น อำนาจอธิปไตยหมายถึงสิทธิในการปกครองตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก โลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ชาติต่าง ๆ นำแนวคิดนี้ไปใช้ในลักษณะที่แตกต่างออกไป ผู้นำของบรรดาของประเทศจะต้องรักษาสมดุลระหว่างความชอบธรรมที่มีอยู่ในประเทศกับการกำหนดแนวความคิดของตนเองเกี่ยวกับบาทของอำนาจอธิปไตย

แม้ว่าประเทศต่าง ๆ อาจจะมีแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยที่แตกต่างกันไป แต่ทุกประเทศก็ดำเนินการปฏิบัติในขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยทั่วไปแล้ว ความแตกต่างในเรื่องการตีความเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยจะถูกจำกัดโดยระบบนานาชาติและบรรทัดฐานที่รองรับระบบดังกล่าว สนธิสัญญาระหว่างประเทศจะผูกมัดให้ประเทศต่าง ๆ มอบสิทธิแก่พลเมืองตามที่ทั่วโลกเห็นพ้อง ขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศจะกำหนดบรรทัดฐานทางกฎหมายที่บังคับใช้ในทุกประเทศ

โดยทั่วไปแล้ว มุมมองเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมมากขึ้นนั้นค่อย ๆ ปรากฎขึ้นในอินโดเอเชียแปซิฟิกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง แนวความคิดนี้ทำให้เกิดโครงการและสถาบันต่าง ๆ แบบพหุภาคี เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคนี้เข้าไว้ด้วยกัน และเสริมสร้างอำนาจอธิปไตยโดยทั่วไปโดยอาศัยวิธีการรักษาความมั่นคงโดยรวมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แรงกดดันจากภายนอกก็ส่งผลกระทบต่อวิธีการแบบพหุภาคีดังกล่าว ชาติมหาอำนาจสามารถหลีกเลี่ยงแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยดังกล่าวโดยการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับบริษัทเอกชนในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ ความขัดแย้งก็ยังคงมีอยู่ในหมู่ประชาชาติ ประเทศต่าง ๆ ได้อ้างสิทธิอธิปไตยที่ทับซ้อนกัน

ขณะที่ทั่วโลกยังคงเผชิญหน้ากับการก่อการร้าย วิกฤตการณ์ทางด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความท้าทายด้านความมั่นคงอื่น ๆ แนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยที่แตกต่างกันของบรรดาประเทศและการไม่แทรกแซงได้สร้างความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น แม้ประเทศต่าง ๆ จะแสดงความเต็มใจมากขึ้นในการเข้าร่วมโครงการกำกับดูและในระดับโลก แต่การกำหนดโครงสร้างนโยบายภายในของประเทศต่าง ๆ อาจส่งผลต่อแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของประเทศนั้น ๆ

เนื้อหาฉบับนี้จะเป็นการวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยที่แตกต่างกันและสภาพการณ์ที่อาจผลักดันให้เกิดนโยบายและการปฏิบัติของชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสร้างความปรองดองของศรีลังกาไปจนถึงกลวิธีในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศที่เป็นเกาะในแปซิฟิก ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจละการทูตของจีนที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมของชาติต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลก ขณะที่บรรดาประเทศในอินโดเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญกับความหมายที่กว้างขึ้นของอำนาจอธิปไตย การฝึกและการสร้างความร่วมมือแบบ

พหุภาคีกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อจะสามารถบรรลุสมดุลแห่งอำนาจที่เท่าเทียมกันและการสร้างเสถียรภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาค

ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มุมที่ลึกซึ้งสำหรับผู้อ่านและกระตุ้นให้เกิดความคิด ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อ และแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ iapdf@iapdforum.com

HarryHarrisSigพลเรือเอก แฮร์ร’ บ’. แฮร์ร‘ส จูเน’ยร์

กองทัพเรือสหรัฐฯ

ผู้บัญช“ก“ร กองบัญช“ก“รสหรัฐฯ ประจ”ภ“คพื้นแปซ‘ฟ‘ก